Společenská odpovědnost

Životní prostředí

Traktory ZETOR jsou vyvíjeny s cílem nabídnout líbivý design a vysoké užitné vlastnosti s důrazem na šetrnost k životnímu prostředí a snižování energetické náročnosti našich procesů.

ZPĚTNÝ ODBĚR OLOVĚNÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

Věděli jste, že akumulátor obsahuje nebezpečný elektrolyt, kyselinu sírovou a zdraví poškozující olovo? Hlavní nebezpečí přitom představuje prachové olovo - prach z vyschlé a rozpadlé činné hmoty. Nebezpečí lze eliminovat odevzdáním akumulátoru v místě zpětného odběru, kde je odpadní akumulátor umístěn do speciálního kontejneru a následně předán k ekologickému zpracování.

PROČ SE ZAPOJIT DO ZPĚTNÉHO ODBĚRU OLOVĚNÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

Zabýváme se neustálým zlepšováním ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování, snižováním rozsahu environmentálních a energetických dopadů z činností a služeb, udržováním a zlepšováním environmentálního a energetického profilu společnosti, úpravami a nahrazováním stávajících technologií, tak aby byly používány materiály a látky šetrnější k životnímu prostředí vedoucí ke snížení emisí CO2. Naše společnost pamatuje na ohleduplné chování k přírodě nejen při vývoji a výrobě nového výrobku, ale také při jeho následném provozu u zákazníka až po ukončení jeho životnosti.

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

Věděli jste, že recyklací pneumatik lze zpětně získat např. ocel nebo pryžový granulát? Granulát je ceněnou druhotnou surovinou s širokým spektrem využití. Naopak pneumatiky odhozené ve volné přírodě představují zátěž pro životní prostředí na více než 200 let. Při úmyslném nebo náhodném zapálení pneumatik dochází ke vzniku značného množství toxických zplodin negativně působících na lidské zdraví a životní prostředí.
Proto jsme také vstoupili do systému zpětného odběru pneumatik, ve kterém prostřednictvím společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o. zajišťujeme další využití již ojetých pneumatik, které by se jinak staly odpadem.

PROČ SE ZAPOJIT DO ZPĚTNÉHO ODBĚRU PENUMATIK

Etický kodex ZETOR TRACTORS a.s.

ZETOR TRACTORS a.s., vědom si důležitosti etického chování v hospodářských i mezilidských vztazích a v rámci zabezpečení prevence proti nekalému či protizákonnému jednání, včetně vyvarování se případné trestněprávní odpovědnosti společnosti, přijímá tento Etický kodex:

Nulová tolerance neetického a protiprávního jednání

 • ZETOR TRACTORS a.s. vyznává vysoké mravní hodnoty a zásady a klade důraz na dodržování právních předpisů a zákonných norem.
 • ZETOR TRACTORS a.s. netoleruje jakékoli protiprávní, neetické či nekalé jednání.
 • Každý zaměstnanec je povinen pracovat řádně dle svých sil, znalostí a schopností a vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit oprávněné zájmy ZETOR TRACTORS a.s. či jeho majetek.

Ochrana dobrého jména společnosti

 • ZETOR TRACTORS a.s. je společnost s dlouholetou tradicí a jménem, které je mezi širokou veřejností pojmem a stalo se synonymem pro produkty, které ZETOR TRACTORS a.s. vyrábí.
 • Zaměstnanci dbají na udržení dobrého jména společnosti a vyvarují se jakéhokoli jednání, které by mohlo dobré jméno společnosti ohrozit či poškodit.
 • Zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu společnosti nelze sdělovat třetím osobám.

Závaznost etického kodexu

 • Etický kodex ZETOR TRACTORS a.s. je závazný nejen pro zaměstnance, ale jeho dodržování bude vyžadováno i od obchodních partnerů ZETOR TRACTORS a.s.
 • V návaznosti na Etický kodex ZETOR TRACTORS a.s. se přijímá prováděcí směrnice k Etickému kodexu, jejímž cílem je stanovit podrobnější zásady a pravidla pro jeho dodržování a zavedení ve společnosti ZETOR TRACTORS a.s.

Závaznost etického kodexu

 • Veškerá svá rozhodnutí při plnění svých pracovních povinností činí zaměstnanci ZETOR TRACTORS a.s. ve prospěch a v souladu s nejlepšími zájmy ZETOR TRACTORS a.s.
 • Zaměstnanci nesmí při výkonu své práce zohledňovat osobní zájmy či prospěch na úkor zájmu a prospěchu ZETOR TRACTORS a.s.
 • Zaměstnanci nepřijmou či neposkytnou dar či pohoštění, které by mohlo do budoucna vytvářet závazek vůči původci daru nebo pohoštění, nebo jen zdání takového závazku, se zohledněním zdravého rozumu, místních zvyklostí či praxe.
 • Zaměstnancům, obchodním partnerům i zákazníkům ZETOR TRACTORS a.s. je dána možnost upozornit na neetické či podvodné jednání k tomu zavedenými kanály.

Kvalita dodavatelů = kvalita produktů = spokojenost zákazníků

 • ZETOR TRACTORS a.s. si je vědom důležitosti lidského potenciálu, nejen v podobě svých zaměstnanců, ale i svých dodavatelů a zákazníků.
 • ZETOR TRACTORS a.s. a její zaměstnanci jsou odborníky ve svém oboru a respektují oprávněné zájmy a požadavky svých obchodních partnerů.
 • Vstřícnost a korektní vztahy jsou základem obchodního úspěchu.
 • Dodavatelé jsou vybírání s vysokou pečlivostí, aby bylo dosaženo maximálního standardu kvality produktů ke spokojenosti zákazníků.
 • Společnost ZETOR TRACTORS a.s. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016
V případě Vašeho zájmu být náš dodavatel, přečtěte si Manuál kvality pro dodavatele

Abychom zajistili dodržování legislativních, interních a etických norem, dáváme naším zákazníkům a zaměstnancům možnost upozornit na případy neetického či podvodného jednání.

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. (dále jen „ZETOR“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto Zákona.

Tento vnitřní oznamovací systém není určen pro dodavatele a zákazníky, kteří se v případě nahlášení podvodného nebo neetického jednání mohou na ZETOR obrátit prostřednictvím tohoto odkazu.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání ve smyslu uvedeném v § 2 odst. 1 Zákona, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti ZETOR.

Kdo může oznámení podat?

Oznamovatelem je osoba, která byť zprostředkovaně, pro společnost ZETOR vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo která se společností ZETOR byla nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (dále jen „Oznamovatel“). Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této informace rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnická činnost a odborná praxe nebo stáž, stejně tak jako ucházení se o ně.

Společnost ZETOR tímto vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ZETOR nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu uvedeném v předchozím odstavci této informace.

Společnost nepřijímá anonymní oznámení.

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušným osobám, kterými jsou ve společnosti ZETOR:

Romana Hancková
Petra Řezáčová

Tel.: +420 731 313 485

Emailová adresa: whistleblowing@zetor.com
K oznámením a jejich obsahu mají přístup pouze příslušné osoby.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit v rámci vnitřního oznamovacího systému?

 • písemně, a to odesláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu pro doručování, tj. ZETOR TRACTORS a.s., Trnkova 111, PSČ 628 00, Česká republika, k rukám Příslušné osoby, s uvedením textu na obálce „Whistleblowing - NEOTVÍRAT“, nebo
 • vhozením Oznámení do schránky umístěné ve vestibulu u recepce Společnosti a označené logem Společnosti a názvem „WHISTLEBLOWING“, nebo
 • prostřednictvím emailu na emailovou adresu whistleblowing@zetor.com, nebo
 • nebo telefonicky na telefonní číslo příslušných osob, nebo
 • osobně u jedné z příslušných osob - požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal, nebo

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit v rámci vnějšího oznamovacího systému?

Oznámení o možném protiprávním jednání lze oznámit též externě, a to prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, který je dostupný pod odkazem: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Podrobnější podmínky podání Oznámení jsou obsaženy v interní směrnici Společnosti.